Tio tips från arkitekten

Att bygga något åt dig själv är ofta den viktigaste – och inte sällan den största – investeringen du gör här i livet. Samtidigt har du kanske, i likhet med de allra flesta, bara ett vagt hum om hur det går till. 

Oroa dig inte, det finns professionell hjälp att få. Vi kan hjälpa dig genom hela processen. Här följer tio tips som förklarar grunddragen i ett byggprojekt.

1. Du är byggherren!

Nej, det har ingenting med genus att göra. Herre betyder inte, i det här sammanhanget, att du är med i herrklubbar eller köper herrkläder. Herre betyder här samma sak som i ordet herravälde. Den som bekostar ett bygge är herre över det. Det är du som betalar, och det är du som bestämmer. Ditt val, men också ditt ansvar.

2. Dina krav, önskemål och behov är det viktigaste.

Dina krav och önskemål är drivkraften. Dem känner du bättre än någon annan, garanterat bättre än vad vi gör. Men du har också behov, saker du behöver. De flesta av dem känner du själv, men en del av dem kanske du inte känner till. Här kan vi hjälpa till att gå igenom vad du behöver, utöver det som är drivkraften i projektet. Har du tänkt på vilken sorts uppvärmning du skall ha? Har du tänkt igenom behovet av förrådsutrymmen? Behöver du städskåp? Vi hjälper dig att gå igenom alla behov, så att du kan vara säker på att du tänkt på allt.

3. Vi hjälper dig att formulerar dina krav, önskemål och behov i ett byggnadsprogram.

När vi gått igenom dina önskemål, krav och behov sätter vi dem på pränt. Vi skriver en lista, det vi i vårt yrke kallar ett program som sammanfattar allt det som projektet skall tillgodose. Listan skickar vi till dig för att säkerställa att vi inte missat något eller missförstått något.

4. Vi gör ett förslag.

När du är säker på att du fått med alla förutsättningar kan vi börja göra det vi är bra på: att ta fram ett förslag som tillgodoser programmets krav på ett sätt som utnyttjar förutsättningarna för projektet på bästa sätt, och organiserar behoven på ett sätt som tar tillvara platsens, eller den befintliga byggnadens, förutsättningar. Och som gör att den färdiga byggnaden blir fin.

Vi ger oss inte förrän du är helt nöjd med förslaget, vilket vanligen kräver en eller ett par omarbetningar av förslaget efter dina synpunkter

5. Vi hjälper dig att söka bygglov.

För att bygga nytt, bygga till eller bygga om på ett sätt som syns måste du ha bygglov från byggnadsnämnden i din kommun.

Om det är ett bygglov som krävs, och det finns en detaljplan för området, måste bygglovsansökan stämma överens med detaljplanen. Vi hjälper dig att kolla om det finns en detaljplan och vad den tillåter, det som brukar kallas din byggrätt. För om det du söker lov för ryms inom detaljplan, och inte bryter mot några andra bestämmelser, måste kommunen ge dig bygglov.

Om det du vill bygga inte ryms inom detaljplanen, kan kommunen kanske tänka sig att göra en ny detaljplan. Det är en längre process, och det är kommunen och ingen annan får göra detaljplanen. Om du vill undersöka den möjligheten hjälper vi dig att ansöka om ett planbesked. Det betyder att du formellt ställer frågan om kommunen är beredd att påbörja arbetet med en ny detaljplan, vilket kommunen är tvungen att ge besked om inom en viss tid.

6. Vi hjälper dig att  få ett startbesked av kommunen.

 Vare sig du fått bygglov eller gör en bygglovsbefriad åtgärd krävs ett tekniskt samråd. Det betyder att du skall redovisa hur du tänker kring konstruktion, fuktskydd, dagvatten och andra frågor där kommunen har ansvar så att det du bygger inte riskerar att innebära skada eller olägenheter för dig själv, dina grannar eller allmänheten. Vi hjälper dig att ta fram de handlingar som kommunen kräver att du redovisar. Du är också skyldig att anlita en kontrollansvarig, det vill säga en certifierad person som kontrollerar att alla inblandade följer de krav som lagar och förordningar ställer. För att garantera det fastställs en kontrollplan. När det tekniska samrådet är klart får du ett startbesked. Du kan nu påbörja ditt bygge.

7. Vi hjälper dig att handla upp en byggare.

I bästa fall känner du en skicklig byggmästare som du har obegränsat förtroende för, och som du kan kan låta utföra byggnadsarbetet på löpande räkning. Om det är så kan du fråga vilka ritningar och andra handlingar denne behöver, så tar vi fram dem.

Antalet byggmästare av den sorten är dock begränsat. Vi känner några, men det är du som är byggherre, och det är du som skall känna fullt förtroende. Oftast är det bästa alternativet att handla upp en bygget som en entreprenad. Det innebär att du tar fram ett förfrågningsunderlag som specificerar vilka krav du ställer på det färdiga resultatet, begär in anbud och avtalar med en entreprenör om ett fast pris på bygget och, inte minst viktigt, en tidplan så att ni är överens om när det skall vara klart.

8. Tänk efter. Före.

En fördel med att handla upp byggnadsarbetet genom att ta in och anta ett anbud från en entreprenör som är knutet till ett förfrågningsunderlag är att alla vet vad som skall göras, och hur, redan när bygget startar. Du behöver inte ägna en stor del av din vakna tid under den tid som bygget pågår till att ständigt ta ställning till frågor och fatta beslut, och du vet redan från början vad bygget kostar.

9. Ta hjälp med besiktningen!

Om du handlat upp bygget som en entreprenad gör du en slutbesiktning där du och entreprenören tillsammans med oss eller en professionell besiktningsman går igenom det färdiga resultatet och antecknar det som inte är helt klart eller som på något sätt avviker från avtalet er emellan. Alltid är det något som behöver åtgärdas, innan det är klart och du skall betala entreprenörens sista faktura.

10. Slutet gott (och bevisat).

När bygget är klart skall den kontrollansvarige som du anlitat intyga för kommunen att alla inblandade gjort det som står i kontrollplanen. När det är gjort får du ett slutbevis från kommunen, så att du formellt får rätt att börja använda byggnaden. Nu är det bara att flytta in!